VERKOOPVOORWAARDEN

ISM AGB's
§ 1. Geldigheid

Par. I De volgende verkoopvoorwaarden gelden uitsluitend tegenover ondernemers, zoals bedoeld in $ 14 BGB, voor alle contracten, leveringen en andere diensten (waaronder advies), die de verkoop van producten van ISM aan haar klanten als onderwerp hebben. Eigen voorwaarden van de klant gelden niet, ook dan niet als de ISM deze niet expliciet weerspreekt.

Par. II Bij langdurige zakelijke relaties geldt dit ook voor het geval, dat ISM gedurende de relatie hier niet expliciet op gewezen heeft.

§ 2. Aanbod en contractsluiting

Par. I Door het voorleggen van de “Bestelling” doet de koper een aanbod om een contract te sluiten aan ISM. Bij eerste opdrachten geldt de opdracht als aangenomen, als deze niet binnen 20 dagen uitdrukkelijk is afgewezen door ISM, bij volgende opdrachten bedraagt deze periode 10 dagen. De regeling voor de aanname van het aanbod geldt niet, als de koper de catalogusprijzen van ISM zonder voorafgaande afstemming heeft aangepast.

Par. II De tot het aanbod behorende documenten en afbeeldingen (tekeningen, informatie over gewicht en maat) zijn slecht indicatief maatgevend.

Par. III In zoverre verkoopmedewerkers of handelsvertegenwoordigers mondelinge nevenafspraken maken of garanties doen, die de voorwaarden van het schriftelijke contract overtreffen, dan moeten deze schriftelijk door ISM worden bevestigd.

§ 3. Levertermijnen, vertraging, niet-levering

Par. I Levertermijnen gelden slechts als indicatief overeengekomen, tenzij ISM uitdrukkelijk een schriftelijke bindende toezegging heeft gedaan. ISM blijft daardoor zonder aanmaning, die schriftelijk moet gebeuren, niet in gebreke.

Par. II Daarnaast moeten de voor § 281 BGB (schadevergoeding in plaats van prestatie) en § 323 BGB (herroeping) vereiste termijnen schriftelijk worden gesteld en tenminste 30 werkdagen bedragen.

Par. III Gebeurtenissen door overmacht en vergelijkbare hindernissen die niet voorzien kunnen worden, in het bijzonder stakingen, geven ISM en de koper het recht om de termijnen voor levering of aanname met de duur van de hindernis, ten hoogste echter voor drie weken, te verlengen. Dit geldt ook als dergelijke hindernissen bij toeleveranciers optreden. Na het verstrijken van deze termijn heeft zowel ISM als de koper het recht om het contract te herroepen.

Par. IV ISM hoeft in geen enkel geval in te staan voor vertragingen die door de schuld van toeleveranciers zijn ontstaan.

§ 4. Uitvoering leveringen

Par. I De leveringen vinden plaats vanuit het magazijn van ISM, voor rekening en op gevaar van de koper. Gedeeltelijke leveringen van een aanvaardbare omvang zijn toegestaan. Deze gelden als zelfstandige leveringen. Vanaf 500,00 euro netto goederenwaarde is de verzending binnen Duitsland kosteloos. Bij een netto goederenwaarde onder 150,00 euro wordt een toeslag van 5,00 euro berekend

Par. II Als de verzending door de schuld van de koper vertraagd wordt, dan worden de goederen op kosten en gevaar van de koper opgeslagen.

Par. III Meerkosten voor de door de koper gewenste verzendingsmethode, bijv. per post, pakketbode of express moeten door de koper worden gedragen.

§ 5. Prijzen en betaling

Par. I ISM heeft het recht, de prijzen te verhogen als de goederen pas vier maanden (of langer) na sluiting van het contract geleverd dienen te worden en de kosten bij ISM aantoonbaar veranderd zijn.

Par. II Rekeningen van ISM zijn direct betaalbaar gesteld. Het standaard betalingsdoel is 30 dagen.

Par. III Bij betaling per wisselbrief moeten de kosten door de koper gedragen worden. Deze zijn direct en zonder kortingen betaalbaar. Geen disconti als de koper nog openstaande achterstallige rekeningen heeft. Zijn er bepaalde betalingsvoorwaarden overeengekomen, dan zijn alleen deze maatgevend.

Par. IV Als bij de aanvaarding van een wisselbrief niet volledig aan de betalingsvoorwaarden kan worden voldaan of als feiten bekend worden, die naar inschatting van ISM de kredietwaardigheid van de koper discutabel doen voorkomen, wordt iedere wisselbrief en de wisselvordering – onafhankelijk van de overeengekomen termijn – direct betaalbaar. ISM heeft dan ook het recht, zonder verdergaande juridische rechten daarmee aan te tasten, nog openstaande leveringen uitsluitend tegen vooruitbetaling uit te voeren of een passende garantie te verlangen, het contract te herroepen of schadevergoeding te verlangen in plaats van de dienstverlening.

Par. V Compensatieberekening is alleen mogelijk met onomstreden of rechtsgeldig vastgestelde vorderingen. Ook is achterhouden uitsluitend mogelijk bij onbetwiste of rechtsgeldig vastgestelde vorderingen.

§ 6. Voorbehoud van eigendom

Par. I ISM behoudt zich het eigendom van de goederen voor, totdat alle vorderingen tegenover de koper uit de zakelijke relatie, daarin inbegrepen vorderingen die in de toekomst ontstaan uit gelijktijdig of later gesloten contracten, voldaan zijn. Dit geldt ook, als afzonderlijke of alle vorderingen van ISM onderdeel zijn van een lopende rekening waarvan het saldo is opgemaakt en erkend. Bij het verzaken van belangrijke contractuele verplichtingen, in het bijzonder bij te late betaling, wordt het volledige schuldbedrag direct betaalbaar gesteld. ISM heeft dan het recht de goederen terug te nemen en mag voor dit doeleinde het terrein van de koper betreden en de goederen in eigen bezit nemen en door eigenhandige verkoop naar eigen inschatting zo goed mogelijk verkopen. De opbrengsten worden na aftrek van de gebruikelijke marge en de veroorzaakte kosten in mindering gebracht op de openstaande kosten, een eventueel overschot wordt uitgekeerd. De terugname en de panding van het voorwerp door ISM veroorzaken alleen een herroeping van het contract, als ISM dit uitdrukkelijk schriftelijk verklaart.

Par. II De koper heeft het recht, de goederen in het kader van normaal bedrijfsverkeer verder aan te bieden of verder te verwerken. De vorderingen die hierdoor ontstaan staat hij nu al af aan ISM. Als de voorbehouden goederen door de koper samen met andere niet door ISM geleverde goederen ter verkoop worden aangeboden, dan bedraagt de vordering ten hoogste de waarde van de door ISM gestelde rekeningen. ISM heeft het recht, maar niet de plicht, om de vordering in te trekken.

Par. III Elke verpanding of overdracht van de voorbehouden goederen ten faveure van derden is niet toegestaan zonder toestemming van ISM. Bij beslagname of andere ingrepen door derden dient de koper ISM onmiddelijk schriftelijk te informeren.

Aankaarten van gebreken en garantie

Par. I De koper dient de ontvangen goederen direct na het ontvangen op aantal en toestand te controleren. Duidelijke gebreken dient hij binnen 10 dagen na ontvangst van de goederen schriftelijk bij ISM aan te kaarten, de ontvangstdatum bij ISM is doorslaggevend. Bij verborgen gebreken gelden de wettelijke voorschriften, in het bijzonder de voorschriften bij handelskoop overeenkomsitg §§377 en 378 HGB.

Par. II Bij gerechtvaardigde reclamaties kan ISM kiezen tussen het verbeteren van de foutieve goederen of vervangende goederen leveren. Voor het verbeteren van de gebreken moet de koper ISM redelijkerwijze voldoende tijd en gelegenheid bieden, in het bijzonder door het gereclameerde product of voorbeeld ter beschikking te stellen; anders komt de garantie te vervallen.

Par. III De voor het geldend maken van de in § 437 BGB uiteengezette rechten (correctie, herroeping, mindering en schadevergoeding) vereiste termijn moet schriftelijk worden gesteld en tenminste 30 werkdagen bedragen.

Par. IV De garantie is bij nieuwe goederen beperkt tot 2 jaar, bij gebruikte goederen is garantie volledig uitgesloten.

Par. V De regeling van § 7 I tot § 7 IV gelden niet als het om een geval van § 478 BGB (gebruikmaking door de ondernemer bij aankoop verbruiksgoederen) gaat.

§ 8. Algemene beperking van de aansprakelijkheid

Par. I de aansprakelijkheid van ISM heeft uitsluitend betrekking op de bestaande voorwaarden. Een schuldafhankelijke aansprakelijkheid van ISM is beperkt tot gevallen van kwade opzet of grove nalatigheid, tenzij:

  • het een wezenlijke contractuele verplichting betreft,
  • het gaat om schade van lijf, leven of gezondheid,
  • het gaat om aansprakelijkheid volgens ProdHaftG of een andere dwingende aansprakelijkheidsnorm

Par. IIDe beperking van de aansprakelijkheid geldt op dezelfde wijze voor de koper.

§ 9. Overige

Par. I Plaats van uitvoering en bevoegde rechtbank voor leveringen en betalingen en voor alle geschillen tussen de partijen is de vestigingslocatie van ISM. ISM kan er ook voor kiezen de koper bij zijn verantwoordelijke rechtbank aan te klagen.

Par. II De betrekkingen tussen de partijen worden uitsluitend volgens het in de Bondsrepubliek Duitsland geldende Duitse recht geregeld, onder uitsluiting van het VN-kooprecht.

Par. III Wijzigingen, aanvullingen en nevenafspraken van contracten moeten in schriftelijk vorm gebeuren. Hetzelfde geldt voor de opheffing van deze clausule over de schriftelijke vorm. Aan deze contractuele schriftelijke vorm is bij het toezenden van een ondertekende telefax voldoen.

Laatst bekeken